Den Jyske Sparekasse

Bestyrelsen beretning

GRINDSTED BADMINTONKLUB

7200 GRINDSTED

Formanden      

Bestyrelsens beretning for2019 ved GBKs generalforsamling den 5. marts 2020.

 

De personer, som hartegnet klubben i denne sæson er følgende:

Bestyrelsen:

Formand:           ErikThøgersen med reference til UDU, SSU og E-Sport

Næstformand:   Karsten Westergaard Hansen med reference til MSU, STU og SPU.

Kasserer:           MieHovmøller.

Medlem:           Trine BergenUSU

Sekretær:           Lene Bjerre.

Herudover har klubbenfølgende udvalg, til at varetage de daglige opgaver.

 

Ungdomsspilleudvalget:       USU              formandTrine Bergen

Seniorspilleudvalget:             SSU              ansvarligKathrine Junker

Motionsudvalget                   MSU             formand Kaj Kristensen

Stævneudvalget:                   STU              formand ingen denne sæson

Uddannelsesudvalget:           UDU             ansvarligErik Thøgersen

Sponsorudvalget:                  SPU              formand Karsten W. Hansen

E-Sport:                                                       formandJens Kristian Lassen

Præmiespil:                                                  ErikMortensen

Ud over de nævntepersoner, så har der i de enkelte udvalg siddet andre frivillige medlemmer,disse kan ses på vores hjemmeside.

 

Medlemstallet pr. 1.november 2019 var på 327 medlemmer, en fremgang på 62 medlemmer, men det skalses i lyset af at vi nu også registrerer medlemmerne fra Aktiv onsdag, sombidrog med 62 medlemmer. Men der kommer som sædvanligt flere medlemmer til i løbetaf sæsonen.

Foruden badmintonmedlemmerne har E-Sport haft 79 medlemmer. Hvilket også er næsten det samme som året før.

Som de øvrige år har vi haftvores trænere, til at give 0. – 4. klasserne fra Vestre Skole, Lynghede Skolen ogPrivatskolen nogle introduktions timer i starten af sæsonen og dette har igen iår givet nye medlemmer.

E-Sport ville også havedette afprøvet, men flere omstændigheder gjorde at dette er udsat til næstesæson.

Til halfordelingsmødetlykkedes det igen i år at få de sædvanlige tider, men i kraft med at flere kanog vil bruge haltider, godt nok skyldes noget af det ombygning af gymnastiksalepå Vestre Skole, så bliver tiderne altså presset mere og mere hen mod kl. 22.00så det skal vi acceptere i de enkelte udvalg.

Som et nyt tiltag såafholdte vi et workshop i GBK for alle udvalg samt specielt indbudte medlemmeri april, dette for at få en mere sammentømret klub, hvor alle kunne komme mednye ideer og så alle ved hvad der foregår i de enkelte udvalg. Dette udmøntedesig i et samarbejde omkring afholdelse af et fælles klubmesterskab, som skalstå sin prøve 4. april. Workshoppen vil også i 2020 blive afholdt i april.

Da vi havde et ønske omat få Hal 3 malet med badmintonbaner og at Badminton Danmark samtidig åbnede opfor at Liga holdene skulle ligge 6. runde i Ligaen ude hos en samarbejdsklub,åbnede dette op for at GBK kunne sponsere MAGION og dermed få hallen malet,dette blev gjort i uge 42 til stor glæde for alle badminton hold.

Sidst i januar blev Ligakampen mellem Højbjerg og Greve så spillet i MAGIONs Hal 3 med kæmpe storsucces og ca. 450 tilskuere, en stor oplevelse som vi naturligvis vil forsøgeat gentage.

GBK deltager i løbet afåret i netværksmøder, den ene er for de lokale klubber omkring Grindsted og detandet er for de større klubber i DGI Sydvest.

At deltage i disse mødergiver ofte inspiration til nye tiltag, samtidig med at vi også kan give nogettil de andre, og dermed være med til at styrke klubberne indbyrdes.

Økonomi:

Regnskabstallene for 2019 er igen positive, men det fortæller kassererenmere om senere.  

Hjemmesiden - Håndbogen

Der bliver løbende lagtinformationer, nyheder og klub aktiviteter ind på GBKs hjemmeside, samt medmellemrum opdateret.

Desuden bliver Facebook ogsåflittigt brugt som kommunikations vej.

Mht. Håndbogen sålykkedes det først på året at få den ny reviderede udgave lagt på hjemmesiden.

                   Præmiespillet:

Vi har ca. 75 lodder derer solgt.

Vi gør løbende lidtreklame for præmiespillet, hvilket kaster et par nye af sig en gang imellem,men det er langt fra nok, så en opfordring herfra skal lyde til udvalgene om athjælpe til, det er jer der har den tætteste kontakt til spillerne og forældre.

Der er 118 lodder ispillet, så vinder chancerne er store.

Udvalgene:

USU:

Sidste år trådte Trinetil som formand for USU, siden da er Heidi kommet med i udvalget. Udvalget harlavet et rigtig godt stykke arbejde i denne sæson med mange aktiviteter, somder har været stor tilslutning til.

Der har også i løbet afsæsonen været tilbudt familiebadminton, hvor medlemmer kunne gå i hallen ogspille med deres familie, det er der mange der benytter sig af, så detbetragter vi som en succes, som vil fortsætte i næste sæson.

 

SSU:

Har også i denne sæsonkørt uden formand, men udvalget har fungeret rigtig godt og der er intetforsømt af den grund. Også her bliver der lavet forskellige arrangementer tilglæde for senior truppen.

Der skal selvfølgeligikke herske tvivl om, at vi helst ser der er en formand for udvalget.

MSU:

Har til denne sæson fåetregisteret medlemmerne fra Aktiv onsdag i Conventus, dette gør det betragteliglettere at komme i kontakt med dem, f.eks. ved aflysninger ellerjuleafslutning.

Også i dette udvalgbliver der gjort meget for at det sociale bliver sat i højsædet.

UDU:

Har i år ikke haft nogen træner eller hjælpetrænere på kurser, det skalder så til gengæld til den nye sæson. Der holdes efter behov trænermøder iløbet af sæsonen.

Trænerne har også været med til de arrangementer USU er kommet med, detgælder blandt andet juleafslutning, sæsonafslutningen og ultralejr.

STU:

I 2019 havde vi igen DMUfor hold U9 + U11, samt DM/LM for breddehold for senior, Veteraner ogmotionister og igen i år med mange deltagere og fest for breddeholdene i Hal 3.

Foruden de 2 stævner harvi traditionen tro afviklet Sparekasse Cup for ungdom og senior i novembermåned med et tilfredsstillende deltager antal, dog er Mesterrækken blevet nogettyndt besat i forhold til tidligere år.

Sædvanen tro så blev derholdt ”tak for hjælp” fest i begyndelsen af juni måned.

Til info så er der igentil 2020 søgt om afholdelse af Sparekasse Cup for ungdom og senior, samt DM forU9 og U11 for hold.

I november blev vikontaktet af Event chefen fra Badminton Danmark Brian Moesgaard om vi havdelyst til igen at afvikle DMU Individuelt for ungdom. Inden vi turde sige ja tildette, blev alle udvalg spurgt om de ville bakke op om dette igen, hertil varder fuld opbakning, så vi sagde ja til en ny 3 årig kontrakt fra 2021-23.

Dette skete påbekostning af at Sport24 Cup og DM/LM for breddehold ikke skulle genansøges. 

E-Sport:

I E-Sport har Torben Hyldgaard valgt at trække sig tilbage, Jens KristianLassen har overtaget hans plads. Dette udvalg har pt problemer med at tiltrækkenye udvalgs medlemmer samt trænere, men der bliver gjort flere tiltag for atfinde dem. 

SPU:

Her bliver der somsædvane lavet sponsor aftaler med forskellige sponsorer til julekalenderen ogSport24 som bl.a. sponsorer kage og kaffe til holdkampene for senior.

 

Udvalgs årsberetninger harI kunnet læse på klubbens hjemmeside, her kan I læse mere specifik hvad der ersket i vores udvalg og I har naturligvis her i aften lejlighed til at spørgeind til beretningerne.

Igen i år har udvalgeneydet en meget stor indsats for klubben og i særdeleshed for medlemmerne. Detskal I have stor tak for. 

Den kommende sæson:

Til den kommende sæsonkan jeg fortælle at vi siden december har arbejdet på at få lavet aftale medtrænere og spillere. Med den spillertrup vi har nu og de muligheder vi kan se,så har bestyrelsen og SSU bestemt sig for vi vil forsøge at få spillere hertilså vi kan rykke op i 3. division og 2. holdet op i kredsserien, vi har bl.a. GBKersom spiller i andre klubber, dem vil vi gerne tilbyde at spille her igen. Vi erpt meget tæt på at have landet en aftale.

Det er jo ingenhemmelighed, at vores kassere igennem nogle år, har ønsket at stoppe. Det harhidtil ikke været muligt at finde hendes afløser, så kære medlemmer det eraltså NU der skal steppes op, for der skal findes en snarest muligt. Mie duskal endnu engang have en kæmpe stort tak fordi du ikke bare har smidt dethele, men er mere end villig til at sætte en ny person ind i jobbet somkasserer i GBK 

Afslutning:

Til sidst vil jeg gernetakke alle for et godt og konstruktivt samarbejde i den forgangne sæson.

Der skal også lyde enstor tak til vores hovedsponsor, Den Jyske Sparekasse og øvrige sponsorer forgodt samarbejde.

Endelig, men ikkemindst, skal der også lyde en stor tak, til klubbens øvrige medlemmer samtforældre, for jeres indsats i løbet af året.

Med disse ord overgiverjeg bestyrelsen beretning til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegneden 05. Marts 2020.

Erik Thøgersen