Den Jyske Sparekasse

Seneste vedtægter fra 2019


VEDTÆGTER

FOR

GRINDSTED BADMINTONKLUB (GBK)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 1.                KLUBBENS NAVN ER:

 

                     GRINDSTED BADMINTONKLUB (GBK)

 

                      og dens hjemsted er Billund Kommune.

                      Klubben er stiftet den 25.11.1952.

 

 

§ 2.                KLUBBENS FORMÅL

 

Det er klubbens formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke badmintonsporten på alle niveauer, i de bedst mulige rammer og i et socialt godt miljø, hvor der gives den enkelte mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig.

Klubben kan optage andre idrætsaktiviteter.


§ 3.                KLUBBENS MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

 

Stk. 1.  Klubben er p.t. medlem af:

-       Danmarks Idrætsforbund (gennem BD) 

-       Badminton Danmark (gennem Badminton Midtjylland)

-       Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) (gennem DGI, Sydvest)
og er undergivet disse forbund/foreningers vedtægter og bestemmelser.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen er bemyndiget til at indmelde klubben i andre relevante forbund/foreninger m.v. samt at foretage udmeldelse, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

 

 

§ 4                 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

Stk. 1.  Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der betaler kontingent iht. § 5.

 

Stk. 2.  Passive medlemmer kan optages i klubben mod betaling af medlemskontingent.

 

Stk. 3.  Vedtægterne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

 

Stk. 4.  En enig bestyrelse kan udpege æresmedlemmer

Spørgsmål om udpegning af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamling.

 

§ 5.                KONTINGENT

 

Stk. 1.  Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves forud.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

             

Stk. 2.         Kontingentet består af følgende:

-       et medlemskontingent

-       et spillekontingent

Stk. 3.        Kontingentet skal være betalt senest l måned efter aktivitetens start.

                                           

 

§ 6.                UDMELDELSE – KARANTÆNE – EKSKLUSION

 

Stk. 1.  Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

Stk. 2.  Når et medlem er i kontingentrestance eller andre økonomiske restancer, udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

Stk. 3. I visse tilfælde kan bestyrelsen ikende karantæne i kortere eller længere tid, - dog max. 3 måneder.

Bemyndigelse til ikendelse af karantæne kan delegeres til f.eks. trænere,  efter de af bestyrelsen herom fastsatte regler.

 

Stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal - inden bestyrelsen træffer sin afgørelse - have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne (selvsagt uden stemmeret) for at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer i klubbens vedtægter, jf. § 15.

 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

 

 

§ 7.                ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Stk. 2.  Den ordinære generalforsamling, derafholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 14 dagesvarsel ved annoncering direkte til det enkelte medlem via klubbens informationssystemog på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsordenog indkomne forslag.

            Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal værebestyrelsen i hænde senest med udgangen af januar måned.  

 

Stk. 3. . Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, der har været medlemmer i 3 måneder og som ikke er i restance (aktive, passive, æresmedlemmer og forældre til medlemmer under 16 år), samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

a.      Aktive og passive medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.

 

b.     Aktive og passive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år har taleret på general-forsamlingen. Deres forældre har stemmeret, dog kun på vegne af ét medlem.

 

c.      Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

d.     Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

e. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

§ 8.                DAGSORDEN

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Indkomne forslag

5.      Fremlæggelse af budget til godkendelse

6.      Valg af formand (i lige årstal)

7.      Valg af kasserer samt suppleant for denne (i ulige årstal)

8.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige årstal)

9.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem (i ulige årstal)

10.  Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne (hvert år)

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant {hvert år)

12.  Eventuelt

 

 

§ 9.                GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

 

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig flertal (d.v.s. den person/det forslag, der får de fleste stemmer, er valgt/ vedtaget) .- Herfra dog undtaget paragraf 6, stk.5, paragraf 15 og paragraf 16, stk.1.

 

Stk. 3. Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller når 1 medlem ønsker det.

 

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten  og formanden.

 

 

§ 10.              EKSTRAORDINER GENERALFORSAMLING

 

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen herom er fremsat over for bestyrelsen.

Begæringen skal indeholde oplysning om det/de emne(r) , der ønskes behandlet.

 

Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i paragraf 7, stk.2.

 

 

§ 11.              BESTYRELSE - VALG

 

Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til klubbens vedtægter og lovgivningen.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/enkeltpersoner til at varetage særlige aktiviteter. For sådanne aktiviteter kan det pågældende udvalg/person pålægges at forvalte evt. midler og aflægge et særligt regnskab, - alt efter bestyrelsens bestemmelse.

 

Stk. 3.            Bestyrelsen består af

formand

kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Valgbar til bestyrelsen er personer som er fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær samt repræsentanter i permanente udvalg.

Skæringsdato mellem gammel og ny bestyrelse er generalforsamlingen.

 

 

 

§ 12.              KONSTITUERING – TEGNINGSRET

 

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Posterne fordeles som nævnt i § 11, stk. 3.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. - Jf. dog paragraf 6, stk. 4.

Klubben tegnes af formanden.

I sager hvor foreningen påtager sig gældsforpligtelser, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

 

 

§ 13               REGNSKAB

 

Stk. 1.  Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2.  Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelse og revisorer.
Klubben har ingen kontant kassebeholdningen. Klubbens midler anbringes i   anerkendt bank/sparekasse. Bestyrelsen skal have opmærksomhed på indskydergaranti ordning. Bestyrelsen kan beslutte og foretage investeringer af sin formue – dog må man højest have 15% af egenkapitalen i aktier.
Alene kassereren disponerer
i klubbens øjemed over bank/sparekasse- og kontantbeholdninger. Formand og kasserer kan i forening give fuldmagt til en administrativ medhjælp

 

Stk. 3.  Driftsregnskab og status forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

Stk. 4. Klubben fører et medlemskartotek

 

 

§ 14.              REVISION 

 

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Stk. 2.  Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

.

 

Stk. 3.  De valgte revisorer virker som klubbens kritiske revisorer.

 

 

§ 15.              VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

§ 16.              KLUBBENS OPLØSNING

 

Stk. 1.  Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, - uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Stk. 2.  På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

Ved disse afgørelser er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt (d.v.s. at forslag der opnår over halvdelen af de afgivne stemmer kan vedtages).

 

Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til badmintonmæssige formål.

-----------------------------------------------------------------------------------------------